• SPAN 050 C - Public Service Spanish
  • SPAN 053 C - Basic Spoken Spanish
  • SPAN 101 C - Elementary Spanish I
  • SAPN 101HC - Honors Elementary Spanish I
  • SPAN 102 C - Elementary Spanish II
  • SPAN 102HC - Honors Elementary Spanish II
  • SPAN 200 C - Conversational Spanish
  • SPAN 201 C - Spanish for Spanish Speakers
  • SPAN 203 C - Intermeidate Spanish III
  • SPAN 204 C - Intermeidate Spanish IV